privacy verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Praktijk Lucienne Dunnewijk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Praktijk Lucienne Dunnewijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 1. Contact gegevens

  Praktijk Lucienne Dunnewijk
  Orthomoleculair kPNI therapeut

  Adres: Van Reenenlaan 4a, 3744 ME in Baarn

Website:          http://www.luciennedunnewijk.nl
E-mail:             info@luciennedunnewijk.nl
Tel:                  06-14525599.

 1. Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternamen
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer, e-mail adres 
 • Omschrijving doel bezoek
 • Internetbrowser en apparaat type


  Doeleinden gegevensverwerking
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


  Geautomatiseerde besluitvorming
  Praktijk Lucienne Dunnewijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

  Bewaartermijn persoonsgegevens 
  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen. Persoonsgegevens algemeen: wettelijk volgens belastingdienst (nu 7 jaar), bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: wettelijk 20 jaar na staking van de behandeling

  Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  De doorgifte geschiedt aan een door Praktijk Lucienne Dunnewijk voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Praktijk Lucienne Dunnewijk een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; Praktijk Lucienne Dunnewijk op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@luciennedunnewijk.nl. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik maken van de website, omdat de verwerking van persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website 

  Cookies of vergelijkbare technieken
  Praktijk Lucienne Dunnewijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van computer, tablet of smartphone. Wij gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan mijn website hebben wij al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor toelichting: http://veiliginternetten.nl

  Beveiliging van gegevens
  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

  Wijziging Privacy Verklaring
  Wij behouden het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de website van Praktijk Lucienne Dunnewijk bekend worden gemaakt. Door na wijzigingen gebruik te maken van de website gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor wijzigingen de website van Praktijk Lucienne Dunnewijk in de gaten.

  Deze Privacy Verklaring is bijgewerkt op 06-02-2024